18mm L-190mm 1000V VDE Torx Ratchet Wrench BOSI BS600238

  70.5000 AZN 70.5000 AZN 70.5 AZN

  70.5000 AZN

  Option not available

  This combination does not exist.

  Add to Cart

  18mm L-190mm 1000V VDE Torx Ratchet Wrench BOSI BS600238


  These prices do not include Value Added Tax (VAT)    Bu qiymətlərə Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) daxil deyil