12mm L-145mm 1000V VDE Torx Ratchet Wrench BOSI BS600232

  51.8500 AZN 51.8500 AZN 51.85 AZN

  51.8500 AZN

  Option not available

  This combination does not exist.

  Add to Cart

  12mm L-145mm 1000V VDE Torx Ratchet Wrench BOSI BS600232


  These prices do not include Value Added Tax (VAT)    Bu qiymətlərə Əlavə Dəyər Vergisi (ƏDV) daxil deyil